ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten van Marjolein Vlietinck


1.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant schriftelijk toestemming geeft op de vooraf gestuurde offerte. Hiermee gaat de klant een betalingsverplichting aan.


1.3 Wanneer de klant geen gebruik wenst te maken van de offerte ontvangt Marjolein Vlietinck graag een afwijzing van de offerte.


1.4 Offertes zijn vrijblijvend en tot 30 dagen geldig na uitgifte tenzij anders aangegeven door Marjolein Vlietinck.


1.5 Offertes zijn onderhevig aan verandering als verandering van geoffreerde werkzaamheden plaatsvindt.2. Uitvoering en verantwoordelijkheid


2.1 Marjolein Vlietinck heeft richting de klant een inspanningsverplichting om de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te werken naar een voor de klant bruikbaar resultaat. 


2.2 Vooraf bespreken Marjolein Vlietinck en de klant een planning van oplevering. 


2.3 Wanneer de opdracht als gevolg van overmacht niet op tijd aankomt bij de klant is Marjolein Vlietinck niet aansprakelijk voor de gevolgen en kosten die daaruit voortvloeien.


2.4 De klant is verantwoordelijk voor het vooraf aanleveren van de juiste aanleverspecificaties.


2.5 De klant is verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van benodigde materialen en informatie om de opdracht uit te kunnen voeren.


2.6 Marjolein Vlietinck is niet verantwoordelijk voor de vertraging die de opdracht oploopt wanneer de klant niet tijdig en/of incomplete input aanlevert. 


2.7 De offertes van Marjolein Vlietinck zijn altijd exclusief drukwerk. 


2.8 Marjolein Vlietinck geeft advies af op basis van ervaring, maar is niet verantwoordelijk voor de gevolgen in de zin van: 2.9 Marjolein Vlietinck is verantwoordelijk voor het correct en drukwerk klaar aanleveren van de bestanden.


2.10 Marjolein Vlietinck is niet verantwoordelijk voor een incorrect drukwerkbestand. wanneer Marjolein Vlietinck vooraf niet de juiste aanleverspecificaties ontvangen heeft. Marjolein Vlietinck zal echter alles in werking stellen tegen een vooraf afgesproken tarief om alsnog het juiste bestand aan te leveren.


2.11 Is het bestand niet correct door nalatigheid van Marjolein Vlietinck dan zal Marjolein Vlietinck kosteloos zorgen dat het bestand alsnog goed aangeleverd wordt.

3. Eigendoms- en auteursrechten


3.1 Alle onderdelen, rechten en eindresultaten van de opdracht blijven in eigendom van Marjolein Vlietinck tot op het moment dat de eindfactuur betaald wordt, op dat moment worden de rechten overgedragen aan de klant. 3.2 Marjolein Vlietinck heeft het recht om ontwerpen te gebruiken voor eigen publiciteit en promotie, mits overeenkomst met de klant. 


4. Prijzen en aanbiedingen (korting)


4.1 Per opdracht ontvangt de klant een totaalofferte incl. twee revisie rondes per ontwerp en excl. drukwerk tenzij anders vermeld in de aanbieding. 


4.2 Extra revisierondes kunnen worden aangevraagd tegen een tarief van 60 euro per ronde. 


4.3 Aanbiedingen en kortingen zijn enkel overeengekomen wanneer dit door Marjolein Vlietinck schriftelijk bevestigd is in de offerte.


4.4 Marjolein Vlietinck mag aanbiedingen en kortingen intrekken zonder enig bericht en voor de einddatum van de aanbieding als Marjolein Vlietinck dat nodig acht.


4.5 De tarieven en aanbiedingen gelden niet voor toekomstige opdrachten.


5. Betalingscondities

5.1 Facturatie vindt plaats voor levering van het uiteindelijke ontwerp tenzij anders afgesproken.


5.2 Vanaf de factuurdatum geldt een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.


5.3 Indien de klant verzuimd binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen, zal Marjolein Vlietinck een herinnering sturen.


5.4 Indien de klant verzuimd binnen 14 dagen na de herinnering te betalen, ontvangt de klant een nieuwe factuur met een administratie fee van 10% over het totale bedrag.

5.5 Voor opdrachten boven €500 geldt dat de factuur vooraf betaald moet worden of dat de betaling in twee delen kan worden opgesplitst. Het eerste deel dient voorafgaand aan de opdracht te worden betaald en ontvangen, voordat de opdracht van start gaat.


5.6 Bij voorkeur wordt de opdracht volledig vooraf betaald.


5.7 Marjolein Vlietinck is niet BTW-plichtig. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.


6. Annulering


6.1 Annulering van de overeenkomst kan enkel schriftelijk worden bevestigd.


6.2 Indien de opdracht door de klant wordt geannuleerd, is de klant verplicht de tot dan toe gemaakte kosten (tevens urenvergoeding voor het tot dan toe gedane werk) te vergoeden.7. Aansprakelijkheid

7.1 Marjolein Vlietinck zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor:7.2 Indien Marjolein Vlietinck toch aansprakelijk wordt gesteld, is de aansprakelijkheid van Marjolein Vlietinck nooit hoger dan het factuurbedrag van de betreffende opdracht.